Designed & Developed By : Ali Jadidi / CopyRight 2016

زنان در عرصه آسمان ( بررسی وضعیت زنان در عرصه هوانوردی ، تاریخچه ، از ابتدا تا کنونو)

ارتباط اجتماعی و بین المللی مردان در عرصه تجارت (مقالات متعدد و دنباله دار )

سیر تکاملی هواپیماهای جنگنده از جنگ جهانی تا پایان سال 2000

پول ، ارز ، بانکداری ( تحلیل های کاربردی در حوزه های فوق برای دانشجویان )

حفظ اقتصاد پایدار و بهره وری در دوران جنگ

اقتصاد دلرزان و نقش آن در پسرفت زیربنای حمل و نقل در کشورهای در حال توسعه

بررسی وضعیت زنان و کودکان بی سرپرست در حوزه جنوبی کشور

تحقیق در حوزه کودکان کار

بررسی و مطالعه در حوزه رفتار متقابل فرزندان و والدین و آسیب های اجتماعی ناشی از آن